סימן קצו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קצו

סימן קצו

אכל טבל אין מזמנין עליו.

 

כתב הרמב”ם ז"ל שאין מברכין עליו לא בתחלה ולא בסוף וכן על כל דבר של איסור. והראב”ד השיג עליו וכתב שלא אמרו אלא אין מזמנין עליו לומר שאין להם קביעות הואיל ואוכלין דבר איסור והוא כעין אכילת פירות שאין להן קבע דזימון אבל למה לא יברכו עליו לבסוף כיון שנהנה וכ"כ א"א הרא"ש ז"ל. כתב רשב"ם ג' שאכלו כאחת אחד נזהר מפת של א"י ואחד אינו נזהר או אחד מהם כהן ואוכל חלות אף ע"פ שאותו שנזהר אינו יכול לאכול עם אותו שאינו נזהר ולא ישראל עם הכהן כיון שאותו שאינו נזהר יכול לאכול עם הנזהר וכהן עם הישראל מצטרפין כתב ר"י יש ללמוד מדבריו דשלשה שנודרין הנאה זה מזה אין מצטרפין לזימון אע"פ שיכולין לישאל על נדרם ולהתירם מכל מקום עדיין לא נשאלו. עד כמה מזמנין עד כזית רבי יהודה אומר עד כביצה וקיימא לן בכזית כת"ק. וכן לענין יחיד אינו מברך ג' ברכות אלא עד כזית.