סימן ז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ז

סימן ז

וכל היום כשעושה צרכיו יש אומרים שלקטנים מברך אשר יצר ולגדולים על נטילת ידים ויש אומרים שבין לגדולים בין לקטנים מברך על נטילת ידים ואשר יצר דכיון שצריך לומר אשר יצר שהוא דבר של קדושה צריך לברך על נטילת ידים וכל שכן אם רוצה ללמוד אחר גדולים שצריך לומר על נטילת ידים ואדוני אבי הרא"ש זצ"ל לא היה מברך אף לגדולים רק אשר יצר אף כשהיה רוצה ללמוד אם לא כשעושה צרכיו וקנח או הטיל מים ושפשף והיה מתפלל אחריו מיד אז היה מברך על נטילת ידים. וזה לשונו שכתב בתשובת שאלה אם עשה צרכיו וקנח או קטנים ושפשף ורוצה להתפלל יטול ידיו ויברך על נטילת ידים אבל כל היום כשעושה צרכיו או מטיל מים אף אם רוצה ללמוד אין לו לברך על נטילת ידים כי אם אשר יצר.