סימן תטו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תטו

סימן תטו

אין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה כגון לילך לבית האבל או להקביל פני רבו או מפני פחד לסטים ומיהו לאחר שעירב לדבר מצוה יכול לילך אף לדברי הרשות כתב הר"ם במז"ל ואם עירב לדבר הרשות הוי עירוב ובעל הלכות כתב שאינו עירוב ואין מערבין אותו בין השמשות גם בזה כתב הר"ם במז"ל ואם עירב הוי עירוב ומברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות עירוב ואומר בזה העירוב יהא מותר לילך אלפי' אמה לכל רוח ואם מער' לרבי' אומר יהא מות' לפלוני ולפלוני או לבני מקום פלוני.