סימן תרע
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרע

סימן תרע

 מאי חנוכה

דתניא בכ"ה בכסליו יומי חנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא למגזר בהון תעניתא. שכשנכנסו יוונים בהיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה יד מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה חתום בחותמו של כ"ג, ולא היה בו אלא כדי להדליק יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו בו ח' ימים. לשנה אחרת קבעום ח' יו"ט בהלל ובהודאה. פירש לומר בו על הנסים בהודאה אבל מותרין הן בעשיית המלאכה ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות ואין להקל להן.

וגם אם יש מקומות שנוהגין איסור בכל היום אין להקל להן משום דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם. וקראום חנוכה חנו בכ"ה והיה אומר הר"מ מרוטנבורג ז"ל שרבוי הסעודה שמרבים בהם הן סעודת הרשות, שלא קבעו אלא להלל ולהודות ולא משתה ושמחה. אין מספידין בהם אלא לחכם בפניו ולעיל בהלכות ר"ח כתבתי אם יש לומר בהן צידוק הדין.