סימן תרעד.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרעד.

סימן תרעד.

 מדליקין מנר לנר. ודוקא בנר עצמו שיכול להדליק אחד מחבירו, אבל אסור להדליק בה נר אחר של חול, אפילו להדליק נר אחר של חנוכה, כל שכן שאין להדליק בה נר אחר של חול לצרכו.

ובספר התרומה התיר להדליק מנר לנר ע"י של חול. והשיב נר של שבת ושל בהכנ"ס כולם של מצוה, שיכול להדליק מזה לזה. ואדוני אבי ז"ל כתב כסברא ראשונה.