סימן סב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן סב

סימן סב

אף ע"פ שצריך לדקדק באותיותיה קרא ולא דקדק באותיותיה יצא ומכל מקום צריך ליזהר לדקדק בהם דאמר רב חמא בר חנינא כל הקורא שמע באותיותיה מצננין לו גיהנם ונקראת בכל לשון דדרשי' שמע בכל לשון שאתה שומע.

 

 וכתב הרמב”ם ז"ל הקורא בכל לשון צריך ליזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק באותו לשון כמו בלשון הקדש וצריך להשמיע לאזנו מה שמוציא מפיו לא השמיע לאזנו יצא ובלבד שיוציא בשפתיו אבל בהרהור שמהרהר בלבו אינו יוצא דהרהור לאו כדבור דמי לצאת ידי קריאה.