סימן עו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עו

סימן עו

צואה בעששית מותר לקרות כנגדה אף על פי שרואה אותה. צואה בגומא מניח סנדלו עליה וקורא דחשיבה כמכוסה ואם היה סנדלו נוגע בה אסור. העבירו צואה לפניו אסור לקרות כנגדה ופי' חזיר כצואה עוברת דמי ואפי' בא מן הנהר. היתה צואה על בשרו ומכוסה בבגדיו או שהכניס ידו בבית הכסא דרך חור ואינו מריח ריח רע רב הונא אמר מותר לקרו' ורב חסדא אמר אסור לקרות ר"ח פסק כר"ח ורי”ף פסק כר"ה וכן דעת א"א ז"ל אבל צואה בפי טבעת אפי' אם האי מכוסה אסור לקרות אפי' אם אינה נראית כשהוא עומד ונראית כשהוא יושב וי"מ דרב הונא לא שרי בצואה על בשרו אלא במקום שהיא נתכסית מאליה בלא מלבושים כגון אצילי ידיו וכיוצא בו. היה לפניו מעט צואה יכול לבטלה ברוק שירוק בה ויקרא כנגדה והוא שיהא הרוק עבה ואין הביטול מועיל אלא לפי שעה אבל אם לא יקרא מיד הרוק נימוח ונבלע בה ולא בטלה. ספק אם צואה עמו בבית או לאו מותר לקרות כיון שאין דרך בית להיות בו צואה וכה"ג באשפה אסור ובספק מי רגלים אפי' באשפה מותר ואם קרא במקום הראוי להסתפק בצואה ומצא בו אח"כ צריך לחזור ולקרות אבל אם אין המקום ראוי להסתפק בו אין צריך לחזור ולקרות.