סימן פג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פג

סימן פג

 כשם שאסור לקרות כנגד צואה כך אסור לקרות כנגד בית הכסא אפילו אין בו צואה ודוקא ישן אבל חדש מבעיא אם מותר לקרות אפי' בתוכו או לא ולא אפשיטא וכתב הראב"ד כיון דלא אפשיטא אזלינן לקולא דקיימא לן הזמנה לאו מילתא היא ומשום גזירה או משום בזיון הוא דמבעיא לן הלכך אזלינן לקולא והרמב"ם ז"ל כתב לחומרא וכן דעת א"א ז"ל. ודוקא בתוכו אבל כנגדו מותר. ואם אמר בית זה יהיה לבית הכסא ואמר על בית אח' וגם זה דינם שוה כבית שהזמינו לבית הכסא ואם אמר על השני ובית זה ולא אמר גם זה מבעיא אם הוה דינו כדין הראשון ויש מפרשים לקולא. וקורא בו לכתחלה והרמב"ם ז"ל כתב לחומרא שאם קרא יצא אבל לכתחלה לא יקרא אמר רבא הני בתי כסאות דפרסאי אף ע"ג דאית בהו צואה כסתומין דמו ומותר לקרות בהן פירש"י שהן בחפירה ופיהן ברחוק ד' אמות מן הגומא והרעי מתגלגל ונופל למרחוק ומיירי שאין בהן ריח וכת' ר"י ב"ה שלנו אע"פ שהן סתומים רגילים להשתין בהן ואין ראוי לקרו' בהן.