סימן קמד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמד

סימן קמד

 מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורהפירוששלא ידלג מפרשה זו לפרשה אחרת וה"מ בב' עניינים דאיכא למיחש שמא תתבלבל דעת השומעים אבל בחד ענינא כגון אחרי מות ואך בעשור שכהן גדול קורא ביוה"כ ששניהם מענין אחד מדלגין ובנביא מדלגין אפילו בב' עניינים וזה וזה בכדי שלא יפסיק המתורגמן פירוש שלא ישהה בדילוג אלא בכדי שישלים התורגמן פסוק שתרגם שאין כבוד לצבור לעמוד בשתיקה וכן אין גוללין ס"ת בצבור מפני כבוד צבור. אין קורין לאדם אחד בשני ס"ת משום פגמו של ראשון שלא יאמרו חסר הוא אבל ג' גברי בג' ספרים כגון ר"ח טבת שחל להיות בשבת לא הוי פגימה.