סימן קמט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמט

סימן קמט

ותו גרסינן התם א"ר תנחום אמר ריב"ל אין הצבור רשאין לצאת עד שינטל ס"ת ושמואל אמר עד שיצא ולא פליגי הא דאיכא פתחא אחרינא הא דליכא פתחא אחרינא אמר רבא בר אהינא אסברא לי אחרי ה' אלהיכם תלכו פי רש"י איכא פתחא אחרינא משינטל ס"ת לצאת דרך פתחו הרוצה לצאת בפתח אחר יוצא אפי' לא יצא ס"ת ליכא פתחא אחרינא נכון הוא שיצא ס"ת ולא יצא אדם בפני ס"ת וגאון פירוש שהא דאמר ריב"ל בכל מקום קאמר כשש"צ אומר עושה שלום אחר גמר תפלתו אין צבור רשאין לצאת עד שינטל ס"ת להצניעו והוסיף שמואל כי בזמן שמוציאין אותו מב"ה להצניעו אין רשאי לצאת עד שיצא וילכו אחריו ויעשו לו הידור ואמר רבא בר אהינא אסברא לי אחרי ה' אלהיכם תלכו הילכך ליעכביה לס"ת עד דנפיק והוא אחוריה ולא נפיק מקמיה ואי איכא פתחא אחרינא רשאין ולאחר שגמר קריאת הספר אומר ש"צ קדיש ומחזיר הספר למקומו ואומר תהלה לדוד וסדר קדושה כסדר שאר הימים ויש מקומות שאומרים תהלה וסדר קדושה מיד ואחר כך מחזירין הספר למקומו.