סימן קנד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנד

סימן קנד

 רחבה של עיר אע"פ שמתפללין בה בתעניות אין בה משום קדושה מפני שהוא עראי ולא נקבעה לתפלה וכן בתים וחצרות שמתקבצין בהן להתפלל באקראי אין בהם שום קדושה. תשמישי מצוה כגון סוכה ולולב שופר וציצית אין בהן שום קדושה ויכולין להשתמש בהן. תשמישי קדושה כגון תיק של ספרים תפילין ומזוזות וס"ת ורצועות של תפילין וארגז שנותנים בו ס"ת או חומש וכסא שנותנים עליו ספר תורה ווילון שתולין לפני ההיכל יש בהן קדושה וצריך לגונזן מטפחות ספרי תורות שבלו יכולין לעשות מהן תכריכין למת מצוה וזו היא גניזתן וס"ת שבלה גונזין אותו בקבר ת"ח שונה הלכות ובכלי חרס. אין עושין מתיבה כסא לס"ת אבל שרי לעשות מתיבה גדולה קטנה וכן מותר לעשות מכסא גדול כסא קטן אבל אסור לעשות ממנו שרפרף לכסא וכן מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן או לעשות ממנו כיס לס"ת אבל לעשות ממנו כיס לחומשים אסור הבימה אין בה קדושת ארון אלא קדושת ב"ה הארון וכל שעושין לספר תורה מועיל בו תנאי להשתמש בו שאר תשמיש.