סימן תרסג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסג

סימן תרסג

 בחול המועד מתפללין ערבית שחרית ומנחה כדרכן. ואומר יעלה ויבא בעבודה. ולמעלה בהלכות פסח כתבתי אם יש להזכיר בו יום מקרא קודש הזה.

ונוטלין הלולב ומברכין עליו וגומרין ההלל ומקיפין התיבה בכל יום חוץ מבשבת ומוציאין ספר תורה וקורין בו ד' בקרבנות החג שבפנחס.

ורבו הדיעות בסדר קריאתן והעיקר כך הוא: שביום הראשון של חול המועד קורא כהן וביום הב' ולוי וביום הג' וישראל חוזר וקורא וביום הג' והד' קורא ספיקא דיומא שהוא וביום הב' וביום הג' ובשני קורא כהן וביום הג' ולוי וביום הד' וישראל חוזר וקורא וביום הרביעי והרביעי חוזר וקורא וביום הג' וביום הד' וכן כל הימים עד יום שביעי והוא בכלל.

ומחזיר ספר תורה למקומו ומתפללין תפלת מוסף ג' ראשונות וג' אחרונות וקדושת היום באמצע אתה בחרתנו ומפני חטאינו ואומר קדיש. ואומרים בכל יום בקרבנות המוספין ספיקא דיומא ביום הראשון אומר כאמור וביום הב' פרים בני בקר שנים עשר ואילין שנים כבשים בני שנה ארבע עשר תמימים וביום הג' פרים עשתי עשר וגו' ובשני אומר וביום הג' וביום הד' וכן בכל יום. וסימן שלא תטעה לעולם הפרים והימים ביחד הם י"ד.

ושבת שבחול המועד ערבית שחרית ומנחה מתפללין כדרכן ואומר יעלה ויבא בעבודה ובמוסף ג' ראשונות וג' אחרונות אתה בחרתנו וקדושת היום באמצע וכולל עמו השבת ישראל והזמנים. ומוציאין שני ספרים וקורין בא' ז' בפרשת כי תשא ראה אתה אומר אלי ומפטיר קורא קרבנות של ספיקא דיומא לפי מה שהוא היום, ומפטיר ביחזקאל ביום בא גוג ולמעלה בהלכות פסח כתבתי למה מפטירין כך.