סימן קסא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסא

סימן קסא

צריך ליזהר מחציצה שכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ חוצץ בנטילה ואם יש לו בצק תחת הצפורן חוצץ אפילו הוא כנגד הבשר ואם יש לו צואה שלא כנגד הבשר חוצץ אבל כנגד הבשר אינו חוצץ ואם אינו מקפיד עליו אינו חוצץ וכן כל דבר מועט ואינו מקפיד עליו אינו חוצץ דתנן רטייה שעל גבי בשרו וטיט היון וטיט היוצרים אם מקפיד עליו חוצץ ואם לאו אינו חוצץ. שיעור נט"י לרב אלפס כל היד עד הקנה של זרוע וכתב א"א הרא"ש ז"ל וחומרא יתירא היא זו והעולם לא נהגו כן ופסק הוא עד מקום חיבור האצבעות לכף היד.