סימן תמט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תמט

סימן תמט

חנות של ישראל והסחורה שנמכרת בו היא שלו והפועלים שמשתדלין בו א"י חמץ שנמצא שם אחר הפסח מותר אפילו באכילה שאנו תולין אותו בפועלים א"י ואם החנות והסחורה של א"י והפועלים ישראל אסור שאנו תולין אותו בפועלים ישראל כך הוא גירסת רבינו חננאל ורב האי גורס איפכא שהולך אחר בעל החנות וכך היא גירסת רש"י. כתב