סימן תסט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תסט

סימן תסט

אסור לומר בשר זה לפסח שנראה כמקדיש בהמתו ונראה כאוכל קדשים בחוץ יש מפרשים דווקא גדי או טלה שראוי לפסח אבלרש”י ז"ל פירש אפי' בשר בהמה לפי שיהיו סבורין שהקדישו לדמי פסח ואפי' שחוט נמי וכן נזהרין באשכנז שרגילים למלוח בשר לצורך פסח ולייבשו שאין מזכירין עליו שם פסח אלא אומר בשר זה לי"ט וגדי מקולס פירוש שלם ראשו על כרעיו ועל קרבו אע"פ שלא פירש ואמר זה לפסח אסור לעשותו ושרי למימר הני חיטי לפסחא.