סימן תצא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תצא

סימן תצא

במוצאי י"ט בין במוצאי י"ט לחול בין במוצאי י"ט לחו"ה מתפללין ערבית כמו במ"ש ומבדילין על הכוס כדרך שמבדילין במ"ש אלא שאין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים י"ט שחל להיות במ"ש בין יום א' של יו"ט בין יום ב' אומר ותודיענו שאומר אתה בחרתנו עד עלינו קראת ותודיענו ה' אלהינו משפטי צדקך וכו' עד והקדשת עת עמך ישראל בקדושתך ותתן לנו ה' אלהינו וכו'.