סימן תיח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תיח

סימן תיח

ואסור בתענית דתנן אין גוזרין תענית על הצבור בראשי חדשים חנוכה ופורים ואם התחילו שגזרו להתענו' כך וכך ימים והתחילו בהם קודם ר"ח אפילו יום אחד אין מפסיקין ומתענים ומשלימין ויחיד שקבל עליו תענית כך וכך ימים ופגע בו ר"ח נדרו בטל וצריך התר' חכם ויפתח לו בחרט' שיאמר לו אילו נתת אל לבך ר"ח לא היית נודר וכתב הרמב”ן ודוקא דאפקיה בל' הרי עלי שהוא ל' נדר אבל אפקיה בלשון קבלת תענית בעלמא אינו חמור כשאר נדר ואפילו היתר אינו צריך גרסינן בירושלמי בכל מתענין חוץ משבתות וימים טובים וראשי חדשים וחולו של מועד.