סימן רמז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רמז

סימן רמז

אין משלחין אגרות ביד א"י בערב שבת ובד' ובה' מותר ואסיקנא אם פסק עמו בדמים בסכום ידוע אפי' ע"ש סמוך לחשיכה מותר ואם לא פסק עמו אם יש בעיר שהוא שלח אותו שם איש ידוע שכל כתב שמביאים לעיר נותנים אותו לידו והוא מגיעו ליד מי שנשתלח לו מותר אפילו בע"ש אם יש שהות ביום כדי שיוכל להגיע לבית הסמוך לחומה בעיר שהוא שלוח שם ואם אין אדם ידוע בעיר לקבל הכתבים אין משלחין אותו בע"ש אלא אם כן קצץ ובד' ובה' מותר והרמב"ם ז"ל כתב לא קצץ אסור לשלח לעולם.