סימן רעז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעז

סימן רעז

נר שמונח אחורי הדלת אסור לפתוח הדלת כנגדו שמא יכבנו הרוח או אם קבוע בכותל שאחורי הדלת לא יפתחנו כנגדו שמא תהא הדלת נוקשת עליו ותכבנו וכן אם הוא קבוע בדלת עצמה לא יפתחנה שבפתיחתה ונעילתה מקרב השמן לנר או מרחיקו ממנו. אסור לפתוח הדלת כנגד המדורה אפי' ברוח מצויה אבל אם היה פתוח כנגדה מותר לסוגרו ואין בו משום סכנה. נר ששכחו על הטבלא מנער הטבלא והוא נופל אפי' אם הוא דולק רק שלא יכוין לכבותו ובלבד שיהא נר של שעוה או שלא יהא בו שמן אבל יש בו שמן אי אפשר שלא יקרבנו אל הפתילה ונמצא חייב משום מבעיר ואם הניחה עליה מדעת אסור לנערה שהרי הטבלא היא בסיס לדבר האסור. מותר להניח נר של שבת על גבי אילן אף ע"פ שהוא מחובר ולא חיישינן שמא ישתמש בו ושל י"ט אסור. מותר לכפות קערה ע"ג הנר בשבת כדי שלא יאחוז בקורה.