סימן רפג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפג

סימן רפג

מה שאין מוציאין בשבת ב' ספרים לקרות המוספין וביום השבת וגו' כמו שקורין בי"ט פרשת קרבנות המוספין לפי שאין בפרש' קרבנות מוסף שבת רק ב' פסוקים ואין לקרות אלא מענינו של יום ועוד טעם אחר דאיתא במס' תענית (כז) אמר הקב"ה לאברהם תקנתי להם סדר קרבנות בזמן שקורין אותם לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ומוחל אני על כל עונותם ובמוסף שבת אין קרבן לכפר שכולם עולות (וזהו רצית קרבנותיה למה רצית קרבנותיה לפי ששאר יום טוב כולן באין חטאת ובשבת כולן באין עולות).