סימן שעד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעד

סימן שעד

עירבו דרך חלון או פתח שביניהן ונסתם בשבת מותרין להשתמש דרך גובה הכותל וחוריו דשבת כיון שהותרה הותרה ואפילו אם עירבו לשנה ונסתם הפתח בחול דהשתא לא נכנסה השבת בהיתר ונפתח בשבת חזר העירוב להתירו וכן אם היה כותל ביניהן ועירבו כל אחד לעצמו ונפרץ בשבת מותרין כל השבת לטלטל כל אחד בחצרו אפי' כלי הבית אבל חצר שנפרץ בשבת לר"ה או לכרמלית אסור חצר קטנה שנפרצה במלואה לגדולה ואין בפרצה יותר מעשר אמות גדולה מותרת להוציא כלי הבית לחצרה אם ערבה לעצמה וקטנה אסורה להוציא כלי הבית לחצרה אלא אם כן יערבו יחד וכן גג קטן שנפרץ במילואו לגג גדול קטן אסור להעלות עליו כלי הבית וגדול מותר והוא שיהו מחיצות הבית ניכרות למי שעומד על הגג אבל אם אינן ניכרות כגון שהגג בולט עליהן הוי כרמלית אלא אם כן חלון מהבית פתוח לו.