סימן שפג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפג

סימן שפג

כותי הדר עם ב' ישראלי' ואין הכותי בביתו אינו אוסר ויערבו ויהיו מותרין בא הכותי בשבת אוסר והעירוב בטל ומיהו יכולין לשכור ממנו ואחר ששכרו יבטל האחד לחבירו ויהיה היחיד מותר ולא אמרינן שיחזור העירוב לקדמותו אחר ששכרו להיות שניהן מותרין וכל שכן אם מת הכותי בשבת שיבטל א' לחבירו ויהיה היחיד מותר.