סימן שצח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצח

סימן שצח

הבא למדוד אלפים של תחום העיר אם אין כל החומה ישרה אלא יש בה מקומות בולטין ממנה רואין כאילו חוט מתוח על פני כולה כנגד מקום החיצון הבולט ממנה ומודד מן החוט ולחוץ אפילו יש לה בליט' לצד מזרח ולצד מערב כזה רואין כאילו חוט מתוח עליהם בכל צד היתה רחבה מצד אחד וצרה מצד אחר כזה או עגולה רואין אותה כאילו היא מרובעת והריבוע שמוסיפין עליה לריבוע של עולם אבל אם היא מרובעת ולא בריבוע של עולם או אם היא אריכא וקטינא אין מוסיפין עליו כלום היתה עשויה כמין גם כזה או כמין קשת כזה רואין אותה היא מרובעתומלאה ומלאה בתים ומודין לה מן היתר וה"מ שאין בין יתר לקשת אלא אלפים שיכול להגיע שם אז מודדין לה מן היתר אפילו יש בין שני ראשיה ד' אלפים אמה או שאין בין ראשיה ד' אלפים אמה ששני התחומין מובלעין זה בתוך זה אפילו יש בין יתר לקשת יותר מאלפים אמה אבל אם יש בין יתר לקשת יותר מאלפים אמה ובין שני ראשיה ד' אלפים אין מודדין לה מן היתר אלא ממקום שלא נשאר הקשת עד שם יותר מאלפים או שנתקצרה עד שלא נשאר ביניהם ד' אלפים וכן הדין אם אחד מאלו שמתעברין עמה קרוב לה בתוך ע' אמה ושירים ואחד כנגדה בראשה השני אפילו אם יש ביניהם יותר מד' אלפים אמה רואין כאילו חוט מתוח עליה ומודד משם ולהלן ולאחר שהוסיפו עליה לרבע' מוסיף עוד עליה שאין מתחילין למדוד מהריבוע מיד אלא מוסיפין עליה ע' אמה ושירים ומש' ואילך מתחילין למדוד אלפי' היה בתוך ע' אמה וד' טפחים בית אפילו נהרס שלא נשאר בו אלא ג' מחיצות בלא תקרה או שיש שם בנין שעושין על הקבר ויש בו ד"א על ד"א או גשר או בית הקברות שיש בהם בית דירה והבורגנין שבתוכה או ב"ה שיש בה בית דירה לחזן או בית ע"ג שיש בה בית דירה לכומרים או ארוות סוסים או אוצרות שבשדות שיש בהם בית דירה והבורגנין או בית שבים כל אחד מאלו שהוא קרוב לה בתוך ע" אמה ושירים רואין כאילו העיר מגעת עד שם ומודדין משם ואילך ע' אמה ושירים ואלפים. היה עוד בית אחר בתוך ע' אמה ושירים לראשון מודדין ע' אמה ושירים מן השני וכן עד לעולם אבל בית שנפרץ משתי רוחותיו או גשר וקבר ובה"כ או בתי ע"ג וארוו' ואוצרו' (ובורגנין ס"א אינו) שאין בהם בית דירה ובור ושיח ומערה ונהר ושובך ובית הבנוי בספינה אינן חשובין להיות נוספים עליהם. שתי עיירות זו אצל זו כל זמן שאין ביניהן אלא קמ"א אמה ושליש חשובות כעיר אחת וכשיבא למדוד תחומי האחת מודד מע' אמה ושירים חוץ לחבירתה אבל עיר ובית אפילו גדול הרבה אינן חשובין כאחת אלא אם כן הוא בתוך ע' אמה ושירים וכן חומת העיר שנפרצה משתי רוחותיה זו כנגד זו וחרבו הבתים שביניהם עד קמ"א ושליש חשוב כסתום. שתי עיירות זו כנגד זו ושלישית כנגד אויר שבין שתיהן רואין כאילו היתה האמצעית בין השתים שזו כנגד זו ואם אין ממנה לכל אחת מהחיצונות יותר מקמ"א אמה ושליש חשובות החיצונות כאחד ואפילו יש ביניהם הרבה ובלבד שלא יהא בין האמצעית ובין כל אחת מהחיצונות יותר מאלפים וגם לא תהא האמצעית גדולה מהאויר שביניהם בענין שכשנאמר רואין אותו כאילו היא ביניהן שיכול אותו האויר שביניהן והאמצעית אין מודדין לה אלא מחומותיה. עיר היושבת בעמק ונהר לפניה אם היא מוקפת חומה גבוהה ארבע אמות חשובה כעיר ומודדין תחומה מחומת' שהיא על שפת הנהר ואי לאו לא חשיב כעיר ומודדין לכל אחד מפתח ביתו ודוקא זאת שאינה נוחה ליושביה לפי שהיא בעמק אבל שאר עיירות חשיבי כחדא אפילו בלא היקף חומה למדוד לה מהחיצון והרמב"ם ז"ל פירש ע"י החומה חשוב הנהר כאילו הוא מן העיר ומודדין לה מן הנהר והלאה ואם לאו אין מודדין לה אלא מבתים. יושבי צריפין פירוש אלו שעושין סוכות מהוצין וערבה אינן חשובין להיות הכל כד' ואם יש ביניהם שלשה חצרות שכל אחד יש בו שני בתים הוקבעו כולם ליחשב כעיר.