סימן תה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תה

סימן תה

מי שיצא חוץ לתחום אפי' אמה אחת לא יכנס להיות כבני העיר ואין לו אלא ד' אמותיו רגל אחת בפנים ורגל אחת בחוץ יכנס. מי שקדש עליו היום בע"ש והוא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס להיות כבני העיר אלא עד סוף אלפים שלו. מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעת מותר לעשות לו מחיצה של בני אדם שערבו לאותו רוח ויכולין לילך שם ויעשו סביביו כמו מחיצה ויכנס ביניהם והוא שלא ידעו אותם שנעשית בהם המחיצה שלשם כך נקראו אבל אם יצא לדעת אסור ואפילו הוציאוהו א"י או רוח רעה או שאר כל אונס אין לו אלא ד"א החזירוהו כאילו לא יצא וכל העיר לו כד"א ואלפים לכל רוח נתנוהו א"י או שיצא באונס ונכנס בדיר או סהר שהוא מוקף מחיצות מהלך את כולו דכיון שהוא מוקף מחיצות חשוב כולו כד"א וכן מי שהפליגה ספינתו בים מהלך את כולה כיון שהיא מוקפת יצא לדעת והחזירוהו א"י אין לו אלא ד"א וכל שכן חזר לדעת אפילו הוציאוהו א"י ומיהו כל העיר כולה כד"א אפילו יצא לדעת וחזר לדעת. פירות שהוציאם חוץ למקומם והוחזרו אפילו במזיד הרי הן כבתחלה וכל העיר כד"א להם ויש להם אלפים לכל רוח וכל זמן שלא הוחזרו והם חוץ למקומן אם הוציאם בשוגג מותרין במזיד אסור לטלטל חוץ לד' אמותיו ואסור לאוכלם אפילו לאחר שלא הוציאם.