סימן תקסד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקסד

סימן תקסד

 הלכתא אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר.

וכתב הראב”ד דוקא שלא גמר סעודתו אלא היה יושב ואוכל יכול לאכול עד שיעלה עמוד השחר אבל גמר סעודתו או אפילו לא גמר וישן בתוך הסעודה אסור לאכול ולשתות,

ורי”ף פסק אפילו גמר מלאכול כל זמן שלא ישן מותר לאכול וכן אם ישן בתוך הסעודה מותר עד שיגמור וישן אח"כ. ודוקא שינת קבע אבל מתנמנם שרי ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל.

ואם התנה לאכול עוד מותר לאכול עד שיעלה עמוד השחר אפילו גמר וישן יש אומרים שאין צריך תנאי לשתייה דמסתמא דעתו של אדם לשתות אחר השינה כיון שדרך כל אדם להיות צמא הוי כאילו התנה.