סימן תקסה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקסה

סימן תקסה

יחיד אומר עננו בשומע תפלה לא שנא יחיד שקבל עליו תענית לא שנא יחיד המתפלל עם הצבור בתענית צבור ואומר אותו ערבית שחרית ומנחה ואם לא אמר אין מחזירין אותו ואם נזכר קודם שעקר רגליו אומר אותו בלא חתימה ויש אומרים כיון שסיים כבר כל י"ח ברכות שיכול לאומרה בחתימה ואין כאן משום אין יחיד קובע ברכה לעצמו ולא נהירא יש מהגאונים שכתבו שאין לאומרו אלא במנחה שמא יאחזנו בולמוס שיצטרך לאכול ונמצא שקרן בתפלתו אבל שליח ציבור אומרו בכל פעם שאי אפשר שלא יתענו קצת מהקהל וכן נוהגין באשכנז. ובספרד נוהגין לומר אותו ערבית שחרית ומנחה. וכן היה נוהג אדוני אבי הרא"ש דצריך לומר וטוב לומר במנחה בתחנונים שאחר התפלה לאחר אלהי נצור:

רבון כל העולם גלוי וידוע לפניך שבזמן שבהמק"ד קיים אדם חוטא מקריב קרבן ואין מביאים ממנו אלא חלבו ודמו ואתה ברחמיך הרבים מכפר ועתה בעונותינו חרב בית מקדשך ואין לנו מקדש ולא כהן שיכפר בעדינו לכן יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט היום כחלב מונח על המזבח לפניך ותרצני.

 

כתב רב נתן שאין מנהג ליחיד המתענה לומר י"ג מדות ואיני יודע מה חשש יש בדבר שהרי אינו אלא כקורא בתורה שהרי לא אמרו חכמים אלא כל דבר שבקדושה כגון קדיש וקדושה וברכו.