סימן תקסז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקסז

סימן תקסז

 השרוי בתענית יכול לטעום עד כדי רביעית ובלבד שיפלוט וביוה"כ ותשעה באב אסור וכתב אבי העזרי שיכול ללעוס עצי קנמון ועץ המתוק ללחלח גרונו ולפלוט כדאמרינן כס פלפלי ביוה"כ פטור והוא הדין נמי לכתחלה והא דנקט דיעבד משום דבאכילה גמורה איכא חיוב חטאת.