סימן תקע
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקע

סימן תקע

 מי שנדר להתענות כך וכך ימים וארעו בהם שבתות וימים טובים או ראשי חדשים חנוכה ופורים נדרו בטל וצריך התרת חכם שיאמר לו אילו שמת אל לבך שיארעו בו אלו הימים לא היית נודר ומתיר לו והותר כל הנדר

וכתב הרמב”ן דוקא דאפקיה בלשון הרי עלי שהוא לשון נדר אבל אפקיה בלשון קבלת תענית אינו חמור כשאר נדר ואפילו התרה אינו צריך ואם נשבע בהם להתענות אין צריך התרה שאין שבועה חלה על דבר מצוה אלא לוקה על שנשבע שבועת שוא.