סימן תקעד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקעד

סימן תקעד

 ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין ודעתו לחזור צריך להתענות כל תעניות שקבלו עליהם שנותנין עליו חומרי מקום שיצא משם כיון שדעתו לחזור. ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין יתענה עמהם

ופירש ריב"א ואפילו דעתו לחזור. ומיהו כיון שלא קבל עליו תענית אם יצא מן העיר חוץ לתחום מותר לאכול ויש אומרים דאפילו בעיר מותר לאכול שלא בפניהם ע"כ.

ויראה מדבריו שמפרש שהולך שם ביום התענית ומסתבר כדבריו אם הולך שם ביום התענית אבל סוגיא דשמעתא מוכח דמיירי בהולך שם קודם לכן וקבל עליו תענית ואז ודאי הוי תענית גמור ואסור לאכול אפילו יצא חוץ לעיר שכח ואכל אל יראה בפניהם כאילו אכל ואל יראה עידונין בעצמו. מצוה להרעיב אדם עצמו בשנת רעבון ואסור לשמש בו מטתו ולחשוכי בנים מותר כל הפורש מן הצבור אינו רואה בנחמתן וכל המצטער עמהן זוכה ורואה בנחמתן.