סימן תקפ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקפ

סימן תקפ

 כתב בעל הלכות גדולות אלו הימים שמתענין בהם מן התורה והמתענה בהם לא יאכל בהן ולא ישתה עד הערב:

באחד בניסן מתו בני אהרן, בי' בו מתה מרים ונסתלק הבאר, בכ"ו בו מת יהושע בן נון, בי' באייר מת עלי הכהן ושני בניו ונשבה ארון הברית, בכ"ח בו מת שמואל הנביא וספדוהו כל ישראל, בכ"ג בסיון בטלו הבכורים מלעלות לירושלים בימי ירבעם בן נבט, בכ"ה נהרג רשב"ג ורבי ישמעאל ור' חנינא סגן הכהנים, בכ"ז בו נשרף ר' חנינא בן תרדיון וספר תורה עמו, בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס התורה והעמיד דמות ע"ג בהיכל, באחד באב מת אהרן הכהן, בתשעה באב נגזרה גזרה על אבותינו שלא יכנסו לארץ, ונחרב הבית ראשונה ושנייה, בי"ח כבה נר מערבי בימי אחז, בי"ז באלול מתו מוציאי דיבת הארץ במגפה, בג' בתשרי מת גדליה בן אחיקם והיהודים אשר עמו במצפה, בה' בו מתו כ' איש מישראל, ונחבש רב עמרם בן יוסף בבית האסורין ומת. בז' בו נגזרה גזירה על אבותינו שימותו בחרב וברעב ובדבר מפני מעשה העגל בז' במרחשון עיורו עיני צדקיהו ושחטו בניו לעיניו בכ"ח בכסליו שרף יהויקים את המגילה אשר כתב ברוך מפי ירמיה, בח' בטבת היה מעשה דתלמי המלך בט' בו לא כתבו רבותינו על מה הוא, בי' בו סמך מלך בבל על ירושלים להחריבה, בה' בשבט מתו הזקנים שהיו בימי יהושע בן נון, בכ"ג בו נתקבצו כל ישראל על שבט בנימין על ענין הפלגש ועל פסל מיכה, בז' באדר מת משה רבינו עליו השלום, בט' בו גזרו תענית על שנחלקו בית שמאי ובת הלל זה על זה, אלו ימי תעניות קבלו ישראל מן התורה ועוד גזרו רז"ל שיהו מתענין מפני שלשה דברים בב' וה' על חורבן הבית ועל התורה שנשרפה ועל חרפת ה' ולעתיד לבוא הקב"ה עתיד להפכם לששון ולשמחה דכתיב והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם וכן יה"ר במהרה בימינו אמן.