סימן צו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צו

סימן צו

 ולא יאחוז בידו תפילין ולא ס"ת בזרועו ולא קערה מלאה בידו ולא סכין ומעות וככר מפני שלבו עליהם שלא יפלו מידו ויטרד ותתבטל כוונתו ולולב בזמנו מותר לאחוז בידו כיון שהוא צורך מצוה אינו נטרד בשבילו.