סימן צט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צט

סימן צט

שכור אל יתפלל עד שיעבור יינו ואם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל ואפילו אם עבר זמן התפלה דחשיב כשוגג שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה דהיכי דמי שכור והיכי דמי שתוי שכור כל שאינו יכול לדבר לפני המלך שתוי כל שיכול לדבר לפני המלך ומכל מקום לכתחלה לא יתפלל אפילו אם שתה כדי רביעית עד שיסיר יינו ודרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין היין וה"מ כששתה רביעית אבל שתה יותר כל שכן ששינה שוברתו ודרך טורדתו ופירש בה"ג ה"מ במהלך ברגליו אבל רכוב ודאי דרך מפיגה היין יין ושכ"ר א"ל תשת (ויקרא י) ראשי תיבות ואם שתה כדי רביעית אסור להתפלל תש"ת תפלת שכור תועבה.