סימן תריד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תריד

סימן תריד

 סיכה דתניא אסור לסוך מקצת גופו ככל גופו ואם הוא חולה אפילו אין בו סכנה או שיש לו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש אבל בלא חולי אפילו אם אינו סך לתענוג אלא להעביר הזוהמא אסור. נעילת הסנדל ילפינן מקרא דחשיב עינוי ודוקא בשל עור, ומיהו כל דבר של עור אפילו קב הקיטע וכיוצא בו אסור, אבל של גמי ושל קש וכל מינין חוץ מבשל עור מותר. וכן מותר לילך באנפילאות של בגד לא שנא בבית לא שנא ברשות הרבים והחיה מותרת לנעול הסנדל כל ל' יום משום צנה.

כתב בעל הלכות גדולות אי בעי למיזל למקרי בצבורא, או למאי דצריך ליומיה והוא דחיל למיעל בלא מסאנא משום עקרבא שרי למכרך מידי אכרעיה ואפיק כל צורכיה. ולא נהירא דמשום סכנת עקרב מותר אפילו במנעל ממש ואפילו שלא לצורך מצוה מותר וכן לצורך מצוה מותר אפילו לנעול ממש.