סימן תקיב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקיב

סימן תקיב

אין מבשלין לצורך א"י בי"ט הלכך אפילו להזמינו אסור שמא ירבה בשבילו ודוקא להזמינו דכיון שרוצה לכבדו חיישינן שמא ירבה בשבילו אבל לעבדו ושפחתו בביתו וכן שליח השלוח לו מותר להאכילם עמו ולא חיישינן שמא ירבה בשבילם.

כתב הרמב”ם אבל אם בא הא"י מאליו אוכל עמו שכבר הכינוהו ואינו נראה דאע"פ שכבר הכינוהו אכתי איכא למיחש שמא ירבה בשבילו אם הוא חשוב וראוי לכך אלא צריך שיאמר לו אם יספיק לך במה שהכננו לעצמינו בוא ואכול. אנשים א"י שמוטל על בני העיר לאפות להן בי"ט אפילו אם אינן מקפידין אם יאכל הישראל ממה שהוא אוכל ובה"ג התיר אם אינן מקפידין וכ"כ הרמב"ם.

 

אנשים א"י שנתנו קמח שלהם לישראל לאפות להן אם אינן מקפידין שהישראל אוכל ממנו מותר לאפות להם ואינו כן לפי גירסת הגמ' שלנו וכשם שאסור לבשל לצורך א"י כך אסרו לבשל לצורך בהמה ודוקא בישול ואפייה אבל לטלטל מזונות וליתן לפניהם מותר אפי' בשבת ואבי העזרי והר"ז הלוי כתבו שמותר לבשל לצורך בהמה ולא נהירא לא"א ז"ל