סימן תקכד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכד

סימן תקכד

אין ע"ג אילן בי"ט ולא רוכבין ע"ג בהמה ולא שטין ע"פ המים ולא מספקים להכות כף על הירך ולא מטפחין להכות כף על כף לא בחמתו ולא דרך שמחה ולא מרקדין ולא דנין לר"ת היכא דאיכא דעדיף מיניה אבל אי ליכא דעדיף מיניה שרי ולרש”י אסור בכל ענין ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל

 

ולא מקדשין לרבינו תם דוקא כשיש לו אשה ובנים ולרש”י אסור בכל ענין ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל ולא מגרשין ולא מייבמין ולא חולצין ולא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מפרישין תרומות ומעשרות אפי' ליתנם לכהן בו ביום ודווקא דטביל מאתמול אבל טביל בו ביום כגון שלש עיסה מותר להפריש ממנה חלה וכולן אם עשאן בין שוגגין בין מזידין מה שעשה עשוי.