סימן תקכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכה

סימן תקכה

הלואת י"ט פליגי בה רבה ורב יוסף רבה אמר ניתנה ליתבע בדין ורב יוסף אמר לא ניתנה ליתבע יש פוסקין כרב יוסף ורב אלפס פסק כרבה וכן דעת התוספות.

 

כתב הרמב”ם גבאי צדקות גובין מן החצירות בי"ט אבל לא יכריזו כדרך שמכריזין בחול אלא גובין בצנעה ונותנין לתוך חיקם ומחלקין לכל שכונה ושכונה בפני עצמה.