סימן תקכח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכח

סימן תקכח

יום טוב אין צריך עירובי חצירות ושיתופי מבואות. אבל עירובי תחומין צריך כמו שבת. וכל הלכות תחומין כתבתי בהלכות שבת.

יום טוב שחל להיות בערב שבת אין מערבין לא עירובי חצירות ולא עירובי תחומין. אבל אם נזכר ביום הראשון בשני ימים טובים של גליות יכול לערב עירובי חצירות בתנאי שיאמר ביום הראשון אם היום חול בעירוב זה יהא מותר לטלטל מחצר לבתים ומבתים לחצר ואם היום קודש אין בדברי כלום. ולמחר יאמר אם היום קודש כבר עירבתי מאתמול ואם חול בעירוב זה נהיה מותרין. אבל עירובי תחומין אין מניחין אותו ביום טוב בתנאי.

כתב הרמב"ם ז"ל דוקא בזמן שבית דין מקדשין על פי הראייה ובני גליות עושין שני ימים מספק. אבל האידנא שבני ארץ ישראל סומכין על פי החשבון ואין אנו עושין שני ימים מספק אלא משום מנהג וכדשלחו מתם הזהרו בשני ימים טובים של גליות משום מנהג אבותיכם אף על גב דבקיאינן בקבועא דירחא לפיכך אין מערבין בתנאי בזמן הזה לא עירובי חצירות ולא עירובי תחומין ולא שיתופי מבואות.

 

ואדוני אבי הרא"ש ז"ל לא כתב כן.