סימן תקל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקל

סימן תקל

חול מועד שהן הימים שבין ראשון של פסח לשביעי ושבין ראשון של חג לשמיני מותרין בכל מלאכה מן התורה אלא שחכמים אסרום במקצת מלאכות. אף על גב דילפינן להו מקראי טובא אסמכתות בעלמא נינהו. אבל עיקרן אינו אלא מדרבנן. הילכך התירו דבר האבד פירוש שהוא אבד אם לא יעשנו והתירו כל צרכי רבים. ואפילו צרכי יחיד אם אינו מעשה אומן. והתירו כל צרכי המועד. ואפילו בדברים האסורים התירו בשביל הפועל אם אין לו מה יאכל.

והנני מסדר אותם:

תחלה אבאר דברים שבגופו.

ואחר כך דברים הצריכין לו בענייני האכילה.

ואחר כך הצריכין לו לשאר תשמישין.

ודבר האבד בענין קרקע.

ודבר האבד בתלוש.

ומשא ומתן ובנין ומלאכת הדיוט

וצרכי רבים וכתיבה וכניסת נשים ותכשיטיהן.

והספד וקריעה וקבורת המת והבראה

 

ודיני אבלות הרגל וחול המועד.