סימן יא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יא

סימן יא

 לעולם שוחטין בין ביום בין בלילה. במה דברים אמורים כשהאבוקה כנגדו אבל אם אין אבוקה כנגדו או ביום במקום אפל לא ישחוט ואם שחט שחיטתו כשרה. השוחט בשבת ויוה"כ אע"פ שאילו היה מזיד בשבת מתחייב בנפשו ולוקה ביוה"כ שחיטתו כשרה.

שוחטין בכל מקום אפילו בראש הגג ובראש הספינה אבל אין שוחטין לתוך ימים ונהרות שלא יאמרו לשר של ים הוא שוחט ולא לתוך הכלים שלא יאמרו מקבל הדם לזרקו לע"ז, ואם יש בכלי מים שאין הדם ראוי לע"ז אם הם צלולים לא ישחוט בו, שלא יאמרו לצורה הנראה במים שוחט ואם הם עכורים מותר. היה בספינה ואין לו בה מקום פנוי לשחוט יכול לשחוט על גבי כלים ובלבד שלא ישחוט לתוכן או מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט על דפנותיה והדם שותת ויורד לתוך המים ואינו חושש.