סימן יב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יב

 סימן יב

 אין שוחטין לתוך הגומא אפילו בבית. היה רוצה לנקות ביתו כיצד יעשה, עושה מקום חוץ לגומא ושוחט שם והדם שותת ויורד לגומא שאז ניכר לכל שמתכוין לנקות ביתו. ובשוק אפילו כהאי גוונא אסור שאינו חושש לנקותו.

וכתב הרמב"ם ואם שחט לתוך הגומא אסור לאכול משחיטתו עד שיבדקו אחריו שמא מין הוא, והרשב"א כתב אע"פ שאסור לעשות אין שחיטתו פסולה שאין מוציאין אדם מחזקת כשרות עד שיבדק ונמצא חשוד.