סימן יג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יג

סימן יג

 אחד בהמה חיה ועוף טעונין שחיטה דגים וחגבים אין טעונין שחיטה.

השוחט בהמה ומצא בה עובר בין אם הוא בן שמונה או בן תשעה בין חי בין מת מותר ואין טעון שחיטה וחלבו מותר ודמו אסור. והני מילי דבן תשעה חי אין טעון שחיטה שלא הפריס ע"ג קרקע אבל הפריס ע"ג קרקע טעון שחיטה ראויה וכל שפוסל בשאר שחיטות פוסל בו וחלבו אסור. אבל כל שאר טריפות אין אוסרין אותו. ואם פרסותיו קלוטות אע"פ שהפריס על גבי קרקע אין טעון שחיטה וחלבו מותר.

ואם לא שחט האם, כגון שקרעה ומצא בה בן ט' חי, צריך שחיטה, ואפילו שחטה ונתנבלה בידו או שהיתה טריפה ושחטה, אין שחיטתה מתרת העובר, וניתר בשחיטת עצמו אם הוא בן ט' חי, אבל אם הוא בן ט' מת, או בן ח' אפילו חי, הרי זה אסור. בן ט' שנמצא במעי שחוטה וגדל ובא על הבהמה והוליד, אותו הולד אין לו תקנה בשחיטה.

השוחט הבהמה ומצא בה עובר שפרסותיו קלוטות כשל חמור מותר ולא מבעיא אם מצאו בתוכה אלא אפילו נולד ממנו מותר, דגמל בן פרה מותר. השוחט בהמה ומצא בה דמות יונה אסור, אבל אם מצא בה בהמה שרגליה כרגלי יונה או שאין לה רגלים כלל מותר. המפלת בריה שיש לה ב' גבין וב' שדראות אסור.