סימן טו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן טו

סימן טו

 אפרוח כל זמן שלא יצא לאויר העולם אסור משום שרץ השורץ על הארץ, ולאחר שיצא לאויר העולם מותר מיד. ור"א בן יעקב אוסר עד שיפתחו עיניו.

ופסק רי"ף כת"ק דשרי ואדוני אבי ז"ל פסק כר"א.

ולד בהמה תוך ח' ימים אסור משום ספק נפל ומיהו אין צריך ח' ימים שלימים אלא מיד בתחילת ליל שמיני מותר. והני מילי בשאין ידוע שכלו לו חדשיו אבל אם ידוע שכלו לו חדשיו מותר מיד אפילו ביום שנולד, ולא חיישינן שמא נתרסקו אבריו מחבלי הלידה.