סימן טז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן טז

סימן טז

 אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד לא שנא האם ואח"כ הבן או הבת לא שנא הבן או הבת ואח"כ האם בין בנקבות כגון האם והבת בין בזכרים כגון האב והבן בין באדם אחד בין בב'.

ואם עבר ושחטם ביום א' כתב הרמב"ם שמותר לאכלן ובעל הלכות גדולות אוסר לאוכלו בו ביום. ויום האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה שאם שחט בלילה אסור ביום שלאחריו ואם שחט ביום מותר בלילה שלאחריו.

והא דאסור לשחוט דוקא בידוע שהוא אביו וכן בידוע שהיא אמו, כגון שכרוך אחריה אבל מן הספק אין חוששין הלכך הלוקח בהמה בכל מקום ובכל זמן אינו חושש שמא נשחטה האם או הבן היום אבל על המוכר להזהיר על הלוקח שאם שחט האם או הבן היום או מכרה לאחר לשוחטה היום, אם הוא באחד מד' הזמנים שדרך שכל מי שקונה בהמה ששוחטה מיד, והם ערב הפסח, וערב עצרת, וערב ראש השנה, וערב יו"ט האחרון של חג שודאי קונה אותה לשוחטה מיד, צריך להודיעו שמכר היום האם. ואם לא הודיעו שוחט ואינו חושש לא שנא קנה מישראל או מעכו"ם.

ואם נודע לו אח"כ שנשחטה אמה היום, הוי מקח טעות, ודוקא שמוכר שניהם ביום אחד אבל אם מכר האם ביום שלפניו אין צריך להודיעו. ואם מכר האחד לחתן ומכר הב' לכלה אפילו אם מוכר בב' ימים צריך להודיעו, שודאי שניהם שוחטין ביום אחד.

שנים שלקחו אותו ואת בנו ביום אחד הלוקח תחלה ישחוט ולא השני במה דברים אמורים כשלקחום שניהם מאדם אחד שמיד כשמכר לראשון לא היה יכול לשחוט את שנשאר בידו שהלוקח לקח על מנת לשוחטו מיד וכיון שהוא לא היה יכול לשוחטו גם הלוקח ממנו אינו יכול לשוחטו שאינו יכול למכור אלא זכות שיש לו בו אבל אם לקחו מב' שניהם שוין וכל מי שישחוט תחלה זריז ונשכר. אותו ואת בנו נוהג בבהמה אבל לא בחיה ועוף ונוהג בכלאים הבא מן העז ורחל.

צבי הבא על התיישה וילדה צבי ושוחט התייש ובנה ביום אחד לוקה צבי הבא על התיישה וילדה בת ואותה בת ילדה בת ושחט בתה ובת בתה חייב. תייש הבא על הצבייה וילדה בת ואותה בת ילדה בת ושחט בתה ובת בתה פטור אבל אסור.

 

כתב הרמב"ם תייש הבא על הצביה וילדה תייש אסור לשחוט הצבייה ובנה אבל אין לוקין עליהן עד כאן. ונראה שמותר לכתחלה. לא אסרה תורה אלא כששוחט אבל נוחר ומעקר האם מותר לשחוט הבן לפיכך חרש שוטה וקטן ששחטו האב בינן לבין עצמן, מותר לאחר לשחוט אח"כ הבן, לפי שרוב מעשיהן מקולקלים. ואם אחרים רואים ששוחטים כראוי אסור לשחוט אחריהן.

בהמה שנשחטה אמה היום ונתערבה באחרות וצריך לשחוט מהם היום כיצד תקנתו נכבשינהו דניידי ממקום קביעותן ויקח מהם אחד אחד וישחוט דכל דפריש מרובא פריש ושנים האחרונים אסורין היום.