סימן כ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כ

סימן כ

 מקום השחיטה בצואר בקנה לצד הראש משפוי כובע ולמטה והוא קודם שיתחיל הכובע לשפע ולעלות ולמטה עד מקום שתגיע אונה העליונה אילו היו תולין הבהמה ברגליה כשיתלו אותה ברגליה יתפשטו האונות למטה ועד מקום שתגיע אונה העליונה הוא מקום השחיטה והוא כל אורך הצואר כשתמשוך הבהמה צוארה לרעות כדרכה ובלבד שלא תאנוס היא את עצמה לפשוט צוארה יותר ממה שרגילה לעשות כשהיא רועה. ובושט מניח לצד הראש כדי תפיסה וממנה למטה הוא מקום השחיטה עד מקום שישעיר, פירוש עד מקום שיש בו כמין שער כמו שיש בכרס. ובעוף עד הזפק.

וכדי תפיסה, פירש רש"י ד' אצבעות ובעל הלכות גדולות פירש כדי שיאחז בשתי אצבעותיו, והיינו רוחב אצבע, ושיעור זה בשור הגדול, ושאר בהמה חיה ועוף כפי גודלו למדת זה השיעור.

בתחילה שוחטין כנגד הגרון שחט מן הצדדין שחיטתו כשרה ובלבד שידע שחתך הסימנים קודם שחתך המפרקת כי הסימנים רכים ונדחים מפני הסכין אם לא שידע בודאי. השוחט מן העורף פסולה שהרי חותך המפרקת תחילה ואם החזיר הסימנים אחורי העורף כשרה.