סימן כא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כא

סימן כא

 כמה שיעור שחיטה בבהמה לכתחלה צריך לשחוט שני הסימנים ובעוף לדעת רב אלפס אפילו לכתחילה די בסימן אחד בין בקנה בין בושט, והרמב"ם כתב שגם בעוף צריך לכתחילה שנים ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל.

שחט רוב של כל אחד ואחד בבהמה ורוב אחד בעוף אחד קנה וא' ושט שחיטתו כשרה. ובלבד שיהא רוב הנראה לעינים בשיעור ולא ברוב שאינו משוער אלא במחשבת הלב דמחצה על מחצה אינו כרוב. אבל כשהוא רוב הנראה לעינים אפילו כחוט השערה כשרה. ואם שחט בבהמה האחד כולו והשני חציו או בעוף כל אחד חציו פסול.

לא שחט רובו של הסימן במקום אחד כגון שהתחיל לשחוט ונתהפך הסימן וגמרה שם ובין שניהם רוב כשרה בין בקנה בין בושט. לא מיבעיא אם ב' החתכים שוים בהיקף אחד אלא אפילו אם האחד לצד הראש והשני לצד מטה כשר בין אם אדם אחד שחט כך בב' או בג' מקומות בין ששחטו ב' בשני סכינים. אבל אם הכל בצד אחד כגון שלאחר שהתחיל לשחוט מעט הניח זה המקום ושחט למטה או למעלה ממנו באותו צד צריך שיהא הרוב במקום אחד ומיהו כשיש רוב אפילו במקום השני כשר אף על פי שאין השחיטה מפורעת.

שחיטה העשויה באלכסון כקולמוס או כשיני המסרק כשרה. היה חצי הקנה חתוך ושחט בו והשלימו לרוב כשר ואין חילוק אם חצי החתוך למעלה ושחט בו והשלימו לרוב בין אם היה נקוב באמצעיתו ושחט למעלה כנגד הנקב ופגע בנקב והנקב משלימו לרוב.