סימן כה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כה

סימן כה

 השוחט צריך שיבדוק בסימנין אחר השחיטה אם רובן נשחטו שכל זמן שאין ידוע שנשחטה הבהמה כראוי היא בחזקת איסור ומשיודע שנשחטה כראוי היא בחזקת היתר אפילו נולד בה ריעותא, כגון שבא זאב ונטל בני מעיה והחזירם נקובים כשירה שאנו תולין לומר הוא נקבם ולא אמרינן במקום נקב נקב. ואין צריך לבדוק אם נעקרו הסימנים או נקבו, דבהא סמכינן ארובא כמו בשמונה עשר טריפות ובבדיקת הסימנים נמי אם בשעת שחיטה רואה אותן שחוטין לפניו אין צריך יותר.