סימן כו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כו

סימן כו

 ניקב הושט בשעת שחיטה כנגד המקום ששחט כבר טריפה. שחט הקנה וניקבה הריאה קודם ששחט הוושט או ששחט הוושט וניקבו בני מעים קודם ששחט הקנה טריפה, אע"פ שחיי הריאה תלויין בקנה וחיי המעיים תלויין בושט אפילו הכי שייך בהן טריפות, עד שישחוט שניהם קנה וושט. ויש מכשירין בנקיבת ריאה אחר שחיטת הקנה וניקבו מעים אחר שחיטת הושט, ואין דעת אדוני אבי הרא"ש ז"ל כן.