סימן כז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כז

סימן כז

 חתך מהבהמה לאחר שנשחטה כראוי ועודנה מפרכסת, אסור לאוכלה בעודנה חיה אבל לאחר שמתה מותר לאוכלה ולהאכילה לנכרי ומותר להאכיל בני מעיה לנכרי, כל שנפסלה בשחיטה הרי זה נבלה וכל שנשחטה כראוי ודבר אחר גורם לה ליפסל הרי זה טרפה. נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה.