סימן עט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עט

סימן עט

 כתיב להבדיל בין הבהמה הטמאה לטהורה פירוש האסורה לאכילה ולמותרת ובמה יבדילו ביניהן בסימניהון ושני סימנים בטהורה שהיא מעלת גרה ופרסותיה סדוקות, דכתיב וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלה גרה בבהמה אותה תאכלו. וחיה היא בכלל בהמה שאינה נתרת אלא באלו שני סימנים וכל בהמה וחיה שאין לה שינים בלחי העליון ולא ניבין שהן תלתלי בשר כעין שינים בולטין בחניכין בידוע שהיא טהורה והוא שיכיר בן גמל שאין לו ניבין עד שיגדיל דכיון שאין לה שינים למעלה היא מעלת גרה וכל שמעלה גרה גם הוא מפריס פרסה חוץ מהגמל והארנבת והשפן שהם מעלים גרה ואינן מפריסין פרסה, ולאותם אין לחוש שיש להם שינים למעלה או ניבין אף ע"פ שמעלת גרה. ולפיכך המוצא בהמה שפרסותיה חתוכות שאינו יכול לבדוק בהם יבדוק בפיה אם אין לה שינים ולא ניבין למעלה בידוע שהיא טהורה והוא שיכיר בן גמל וכל שמפרסת פרסה מעלת גרה חוץ מחזיר לפיכך מצא בהמה שפיה חתוך יבדוק ברגליה ואם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה והוא שיכיר חזיר.

יש לה קרנים יצא מספק חזיר וטהורה ואין בהמה טמאה שבשרה תחת העוקץ שלה הולך שתי וערב לאיזה צד שיחתכו אותו אלא הערוד לפיכך המוצא בהמה או חיה שפיה ופרסותיה חתוכים יבדוק בבשר שתחת כנפי העוקץ אחר שישחטנה אם הולך שתי וערב טהורה והוא שיכיר ערוד. טמאה שילדה כמין טהורה אע"פ שיש לה כל סימני טהרה אסורה וטהורה שילדה כמין טמאה מותרת שהיוצא מן הטמא טמא ומן הטהור טהור אף ע"פ שיש לו כל סימני טומאה ודוקא שילדתו בפנינו אבל אם הניחה מעוברת ומצא מין טמא הולך אחריה אף ע"פ שכרוך אחריה ויונק אותה אסור שמא לא ילדתו והנולד מן הטריפה מותר.