הלכות שבועות פרק ח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שבועות פרק ח

הלכות שבועות פרק ח

הלכה א

הגונב שורו של חברו וטבחו או מכרו, תבעו בעל השור ואמר לו: גנבת שורי וטבחת או מכרת, והוא אומר: גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי ונשבע הרי זה פטור משבועת הפקדון שאילו הודה מעצמו שטבח או מכר לא היה משלם תשלומי ארבעה וחמשה מפני שהוא קנס, כמו שיתבאר בהלכות גנבה. ונמצא זה כמו שלא כפר ממון ולפיכך פטור משבועת הפקדון וחייב בשבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר שלא טבח והוא טבח.

 

הלכה ב

וכן האומר לחברו: המית שורך את עבדי, וכפר ונשבע, והעבד שתבע רבו ואמר: הפלת שני וסמית עיני, וכפר ונשבע פטור משבועת הפקדון, שאילו הודה לא היה משלם מפני שהוא קנס, אבל חייב בשבועת ביטוי. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ג

התובע את חברו בדבר שיש בו קנס שאינו משלם אותו על פי עצמו, כמו שבארנו ויש בו ממון שהוא משלם אותו על פי עצמו וכפר בכל דבר ונשבע הרי זה חייב משום שבועת הפקדון. כיצד?

תבעו ואמר לו אנסת או פתית בתי, והוא אמר: לא אנסתי ולא פתיתי ונשבע חייב בשבועת הפקדון, שאף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו אילו הודה, היה משלם בשת ופגם על פי עצמו. וכן האומר לחברו גנבת שורי, והוא אומר לא גנבתי ונשבע חייב בשבועת הפקדון, שאע"פ שאינו משלם כפל בהודאתו, משלם הוא את הקרן בהודאתו.

 

הלכה ד

האומר לחברו עשית בי חבורה והוא אומר: לא עשיתי, המית שורך את שורי, והוא אומר: לא המית ונשבע חייב בשבועת הפקדון, שאילו הודה היה חייב לשלם.

 

הלכה ה

נתן שורו לשומר חנם ומת השור. תבעו ואמר לו: היכן שורי שהפקדתי אצלך?

אמר לו: לא הפקדת אצלי כלום, או שאמר לו: הפקדת ונגנב, או אבד ונשבע הרי זה פטור משבועת הפקדון, שאילו הודה ואמר הדבר כשהיה לא היה חייב לשלם ממון מפני שהוא שומר חנם, אבל חייב הוא משום שבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ו

השאיל שורו לחברו ותבעו ואמר לו: היכן שורי ששאלת ממני? והרי השור מת. ואמר לו השואל: נגנב או אבד ונשבע על זה הרי זה פטור משבועת הפקדון, שהרי לא פטר עצמו מן התשלומין בכפירתו, ומכל מקום חייב הוא לשלם בין מת או נגנב או אבד או נשבה מפני שהוא שואל, כמו שיתבאר במקומו, אבל חייב הוא משום שבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ז

זה הכלל: כל שאינו פוטר עצמו מן התשלומין אלא בכפירה זו ונשבע, בין מפי עצמו בין שהשביעו התובע וכפר הרי זה חייב בשבועת הפקדון, אף על פי שלא ענה אמן ולא הוציא שבועה מפיו.

 

הלכה ח

הגונב שור חברו ותבעו ואמר לו: שורי גנבת והוא אומר: לא גנבתי. מה טיבו אצלך?

אתה הפקדתו אצלי ונשבע חייב בשבועת הפקדון. שאילו הודה שגנבו היה חייב לשלם דמי השור מכל מקום, ועכשיו שאמר פקדון הוא הרי פטר עצמו בכפירה זו מן הגנבה ומן האבדה, שאם נגנב השור או אבד אחר הודאה זו היה פטור מלשלם.

 

הלכה ט

וכן אם טען ששכרו ונשבע חייב בשבועת הפקדון, שהרי פטר עצמו מן השבורה ומן המיתה. וכן אם טען ואמר: השאלתו לי ונשבע חייב בשבועת הפקדון, שהרי פטר עצמו מן המיתה בשעת המלאכה, כמו שיתבאר בהלכות השאלה.

 

הלכה י

לפיכך אם אמר לא גנבתי אבל אתה הפקדתו אצלי, או שכרתני לשומרו, או השאלתהו לי והרי שורך לפניך קחהו, ונשבע על זה הרי זה פטור משבועת הפקדון, שהרי הודה בקרן ולא פטר עצמו בכפירה זו מכלום.

 

הלכה יא

וכן אם אמר לו: אתה מכרתו לי ועדיין לא נתתי דמיו, אם תרצה קח דמיו או הרי שלך לפניך, או שאמר לו: אתה נתתו לי בשכר מלאכה שאעשה לך, אם תרצה שאעשה לך או קחנו ולך, תועה בדרך מצאתיו ולא ידעתי שהוא שלך, עכשיו שידעתי קחנו ולך, או שאמר: אחר פרתי רץ והרי הוא לפניך, ונשבע על כל טענה מאלו פטור משבועת הפקדון, שהרי לא פטר עצמו מכלום, וחייב בשבועת ביטוי שהרי נשבע על שקר.

 

הלכה יב

מי שהיה חייב ממון לשני שותפין ותבעו אחד מהן וכפר בו ונשבע חייב בשבועת הפקדון, שהרי כפר ממון. תבעוהו שניהם והודה בכל לאחד מהם ואמר: לא לויתי אלא מזה לבדו ונשבע פטור משבועת הפקדון, שהרי לא פטר עצמו מכלום, אבל חייב בשבועת ביטוי.

 

הלכה יג

וכן מי שהיתה עליו מלוה בשטר וכפר בה ונשבע פטור משבועת הפקדון, שהרי בשטר נשתעבד הקרקע ונמצא זה ככופר בקרקע, וכבר בארנו שהכופר בקרקע פטור משבועת הפקדון, וחייב בשבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר.

 

הלכה יד

 

היתה עליו מלוה בעדים בלבד וכפר ונשבע חייב בשבועת הפקדון, שהרי פטר עצמו בכפירתו מלשלם עתה, ואע"פ שכשיבואו העדים יתחייב לשלם ונמצא שלא הועיל לו כפירתו, הרי הועילה בעתה ושמא לא יבואו העדים או יבואו ולא תתקיים עדותן או יפסלו ולפיכך חייב.